Obituaries

Wan Lin 林万明先生
B: 1960-05-06
D: 2018-08-15
View Details
Lin 林万明先生, Wan
Anh Ngo 陳府吳莲英夫人
B: 1929-12-15
D: 2018-08-14
View Details
Ngo 陳府吳莲英夫人, Anh
Anh Trương Hùng 張志雄先生
B: 1957-12-14
D: 2018-08-14
View Details
Hùng 張志雄先生, Anh Trương
Thanh Lu 呂業成先生
B: 1931-04-24
D: 2018-08-12
View Details
Lu 呂業成先生, Thanh
Man Wong 黄文光先生
B: 1949-02-10
D: 2018-08-11
View Details
Wong 黄文光先生, Man
Robert Yee 余偉鈞先生
B: 1952-12-08
D: 2018-08-11
View Details
Yee 余偉鈞先生, Robert
Zhong Cui 崔兆忠先生
B: 1941-01-15
D: 2018-08-10
View Details
Cui 崔兆忠先生, Zhong
Miufan Wong 雷府黄妙薰夫人
B: 1939-03-29
D: 2018-08-06
View Details
Wong 雷府黄妙薰夫人, Miufan
Anh Ly 陳府李鳳英夫人
B: 1939-04-19
D: 2018-08-05
View Details
Ly 陳府李鳳英夫人, Anh
Mu Yang 楊木泉先生
B: 1938-11-07
D: 2018-08-04
View Details
Yang 楊木泉先生, Mu
Wilson Lee 李錦雄先生
B: 1957-11-29
D: 2018-08-02
View Details
Lee 李錦雄先生, Wilson
Mei Li 温府李美菊夫人
B: 1936-10-09
D: 2018-07-29
View Details
Li 温府李美菊夫人, Mei
Muoi Tran 鄧府陳二妹夫人
B: 1952-08-02
D: 2018-07-27
View Details
Tran 鄧府陳二妹夫人, Muoi
Rong Wen 温荣均先生
B: 1934-04-01
D: 2018-07-23
View Details
Wen 温荣均先生, Rong
Huang Chen 陈晃洪先生
B: 1951-02-25
D: 2018-07-22
View Details
Chen 陈晃洪先生, Huang
Tack Woo 胡培德先生
B: 1926-04-24
D: 2018-07-20
View Details
Woo 胡培德先生, Tack
Pei Huang 温府黄佩仪夫人
B: 1930-05-01
D: 2018-07-19
View Details
Huang 温府黄佩仪夫人, Pei
Minzhu Jiang 陳府江闽珠夫人
B: 1989-07-02
D: 2018-07-17
View Details
Jiang 陳府江闽珠夫人, Minzhu
Min Zheng 林敏官先生
B: 1951-11-08
D: 2018-07-16
View Details
Zheng 林敏官先生, Min
David Lin 董贤榕先生
B: 1957-08-15
D: 2018-07-15
View Details
Lin 董贤榕先生, David
Dongfu Xu 徐东富先生
B: 1960-07-17
D: 2018-07-13
View Details
Xu 徐东富先生, Dongfu

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Trần Kiệt 陳振傑先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>

Lisa

Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ. Mất người thân trong cái chết không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Giêsu Kitô đã khóc khi ông đã học về cái chết của bạn mình Lazaarus. Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”. Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Saturday January 20, 2018 at 10:16 am
Prev - Condolence 1 of 1 - Next

Recently Shared Condolences

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos