Obituaries

Ông Trần Hoa 陳漢华先生
B: 1932-04-02
D: 2018-02-20
View Details
Hoa 陳漢华先生, Ông Trần
Sike Chen 陳斯克先生
D: 2018-02-14
View Details
Chen 陳斯克先生, Sike
Sam Vong 王新民先生
B: 1975-04-28
D: 2018-02-13
View Details
Vong 王新民先生, Sam
Bùi Nghiệp
B: 1945-01-01
D: 2018-02-08
View Details
Nghiệp, Bùi
Baoxin Ruan阮宝新先生
B: 1947-11-26
D: 2018-02-08
View Details
Ruan阮宝新先生, Baoxin
Ming Chuang 莊明璋先生
B: 1966-08-11
D: 2018-02-08
View Details
Chuang 莊明璋先生, Ming
Hong Lin 林宏亮先生
B: 1987-07-25
D: 2018-02-07
View Details
Lin 林宏亮先生, Hong
Quan Trinh 黄府鄭耀君夫人
B: 1934-05-05
D: 2018-02-02
View Details
Trinh 黄府鄭耀君夫人, Quan
Yi Huang 黄亦振先生
B: 1952-09-09
D: 2018-01-30
View Details
Huang 黄亦振先生, Yi
Qi Jiang 江其柱先生
B: 1929-02-14
D: 2018-01-28
View Details
Jiang 江其柱先生, Qi
Hiu Yin尹惠罗先生
B: 1928-01-01
D: 2018-01-24
View Details
Yin尹惠罗先生, Hiu
Shiu Kiu Cheung吳府張水娇夫人
B: 1959-05-25
D: 2018-01-20
View Details
Cheung吳府張水娇夫人, Shiu Kiu
蔡府陳玉珍夫人 Bà Thái Trần Ngọc Trân
B: 1929-01-26
D: 2018-01-17
View Details
Bà Thái Trần Ngọc Trân, 蔡府陳玉珍夫人
Xiuzhen Weng 黄府翁秀珍夫人
B: 1935-08-26
D: 2018-01-15
View Details
Weng 黄府翁秀珍夫人, Xiuzhen
Huong Hoong 黃府项裁香夫人
B: 1961-06-01
D: 2018-01-14
View Details
Hoong 黃府项裁香夫人, Huong
Wing Wong黄永新先生
B: 1939-11-23
D: 2018-01-12
View Details
Wong黄永新先生, Wing
Jing Ling 凌景明先生
B: 1996-04-16
D: 2017-12-31
View Details
Ling 凌景明先生, Jing
Dongfu Chen 陈东福先生
B: 1952-10-25
D: 2017-12-30
View Details
Chen 陈东福先生, Dongfu
Bo Zhou 周柏官先生
B: 1940-05-20
D: 2017-12-29
View Details
Zhou 周柏官先生, Bo
Te Au 區濟先生
B: 1937-05-29
D: 2017-12-28
View Details
Au 區濟先生, Te
Weitian Lin 林伟天先生
B: 1970-09-22
D: 2017-12-24
View Details
Lin 林伟天先生, Weitian

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Trần Kiệt 陳振傑先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>

Lisa

Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ. Mất người thân trong cái chết không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Giêsu Kitô đã khóc khi ông đã học về cái chết của bạn mình Lazaarus. Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”. Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Saturday January 20, 2018 at 10:16 am
Prev - Condolence 1 of 1 - Next

Recently Shared Condolences

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos